۲۵.۳.۹۰

به دوست دخترش گفت :

بعد ما زرتی نری دوس پسر بگیری
عده نیگر دار یه کم