۲۱.۳.۹۰

داشتن همکار خالی‏‌بند برای رفع کسالت صبح شنبه عالیه. قشنگ جواب می‌ده‌هااااا