۲۱.۳.۹۰

نفر بعدی خودتون باشید به سلامتی

توجه دارید که وقتی به کسی می‌گید "غم آخرتون باشه"، با توجه به قانون بقای ماده و انرژی ! دارید مرگ زودهنگام طرف رو قبل از باقی عزیزانش آرزو می‏‌کنید ؟!!!؟