۲۲.۴.۹۰

باید قبول کرد که همه ما "خداحافظ گری کوپر" رو به خاطر نصفه‌ی اولش دوست داریم !!!