۲۷.۴.۹۰

ارجاعات

ای شنیده
وقت و بی‌وقت
از وجودم ناله‌‏ها

ای فکنده آتشی
در جمله‌ی اجزای من

درد و رنجوری ما
را
دارویی غیر تو
نیست

ای تو
جالینوس جان
و
بوعلی‌سینای من


شعر رومی
عکس Saul Leiter