۱۹.۴.۹۰

کار خواهم کرد

- مزاحم کارت نباشم ؟
- کارم توئی !
- پس به کارت برس.عکس : در جنگ‌جهانی دوم، بسیاری از سربازان عکس‌های خانوادگی یا تصویر معشوقه‌هایشان را بر روی دسته‌ی اسلحه کمری چاپ می‌کردند. این یکی از آن اسلحه‌هاست.