۱۹.۴.۹۰

...عیسی دمی کجاست
که احیای ما کند


* شعر حافظ