۱۸.۴.۹۰

بسط نگرانی بامداد

ناراحتی‌ام از آن نیست
که
"تبسم را بر لب‌ها جراحی می‌کنند"
دوست داشتم فقط
کمی
جراح قابلی بودندعکس : روزگاری در پاریس ١٩٥٠