۲۷.۴.۹۰

دلم خواست

تیغ جفا گر زنی
ضرب تو آسایش استشعر سعدی
عکس از فیلم The Girl on the Bridge