۴.۵.۹۰

این‌طور که آمارها نشون می‌ده، نود درصد پدرمادرهای نسل ما نام بچه‌هاشون رو در جوگیری مطلق انتخاب کردند.