۸.۵.۹۰

رقص در آشپزخانه

- من کاری کردم که تو ناراحتی ؟
- ناراحت نیستم که تو کاری کردی. ناراحتم برای کارهایی که نکردی.