۸.۵.۹۰

مسیرهای متنافرچند کلیک فاصله داریم
و
چه اندازه دوریم