۲۹.۴.۹۰

بال و پر

این حوصله‏‌ها دیگر در من نیست
شاید علائم میان‌سالی باشد
یا نشانه‌‏های یک بیماری مزمن
در آستانه سی‌سالگی
این کارها مال نوجوانی‌هایم بود
من دیگر انرژی این کارها را ندارم
که بوسه یاد کسی بدهم
معاشرت تمرین کنم
مشق آغوش بدهم
خامی‏‏‌های دخترانه را حوصله کنم
تربیت اسف‌باری را عوض کنم
و دست کسی را بدزدم از روی پای خودش
بگذارم روی گردنم
که اینجا را نوازش کن بچه جان