۱۲.۴.۹۰

چه غلطا

دیشب گله‌ی زلفش، با باد همی کردم
غلط کردم
غلط کردم