۱۳.۴.۹۰

سیب سیمین برای چیدن نیست

با تو
تا روز
خفتنم
هوس استشعر حافظ
شعر عنوان از سعدی
عکس Nina Leen - روزگاری در نیویورک