۱۸.۴.۹۰

در جست‌و‌جوی مقصریکی را دست حسرت بر بناگوش
یکی با آن که می‌خواهد هم آغوش


عکس Henri Cartier-Bresson
شعر سعدی