۲۰.۴.۹۰

صورت وضعیت

عشق را آغاز هست
انجام نیستشعر سعدی
نقاشی Pablo Picasso - Portrait Of a Woman