۱۹.۵.۹۰

زهی شکوه قامت بلند عشق
که استوار ماند در هجوم هر گزند


+

شعر سایه