۲۲.۵.۹۰

دانستن زبان حارجی

- اون‌جا به چه زبونی حرف می‌زنن ؟
- اون‌جایی‌ها، زبون عجیبی دارن ... وختی می‌خوان به کسی که خاطرشو می‌خوان سلام بدن، می‌گن "دوسِت دارم" !!