۲۴.۵.۹۰

با دنده‌ی سنگین برانید

برخیز که
پر کنیم
پیمانه
ز مِی


زان پیش
که پر کنند
پیمانه‌ی ماعکس Philip Plisson
شعر خیام