۲۴.۵.۹۰

روی بر آسمان مکن

از لحظه‌های بامزه‌ی هر مدیر خیلی جدی
اون وختیه که داره یواشکی
توی سطل آشغال کنار میز کارش
دمبال یادداشتی می‌گرده
که اشتباهی پاره کرده و ریخته دور ...