۱.۶.۹۰

تفاوت‌های پایه‌ای

تیرباران
بر سر و
صوفی
گرفتار نظر


مدعی
در گفت و گوی
و
عاشق
اندر جست و جوست

* شعر سعدی