۱.۶.۹۰

قضیه‌ی مُهمَله

ساعت که دوازده بار نواخت
مرداد که به شهریور رسید
در دلم
چیزی تمام شد