۷.۶.۹۰

دست‌گرمی ١
می‏‌روم
رفتن‏‌های دست‏‌گرمی
برای رفتنی
که برگشتی ندارد


عکس Bert Hardy