۱۰.۵.۹۰

رمضان دکارتی

امروز گویا یوم‌الشک است
امروز روز شک کردن است
در هر چه که مایلید ...