۲۲.۶.۹۰

بر پدر و مادر کسی

خدا بگم چه کار کنه اون نادونی رو که آجر سه‌سانتی رو وارد مصالح ساختمونی این مملکت کرد. به کی بگم آخه من این دردا رو  !!