۲۲.۶.۹۰

در پشتیعاشقان را
چه غم از
سرزنش دشمن و دوست

یا غم دوست خورد
یا غم رسوایی راشعر سعدی
عکس گویا Jon Jon Macaya