۲۰.۷.۹۰

پاکِت کینگ

فریدون فرخ
فرشته نبود
ز مُشک و
ز عَنبَر
سرشته نبود

به داد و دَهِش یافت
آن نیکویی
تو داد و دَهِش کن
فریدون تویی


شعر فردوسی