۲۲.۷.۹۰

از لحاظ تست کردن بلاگ‌پرس

شماها همتون بدون این‌که بدونید، طرف‌دار دروغید. توسعه‌ش می‌دید. از آدم‌های دورتون می‌خواید که بهتون دروغ بگن. خودتون هم می‌گید. گندتون بزنه.


- Posted using BlogPress from my iPhone