۲۵.۷.۹۰

از دست خویشتن فریاد

می‌گویند قرار است گشتی راه بیفتد
به نام گشت نسبت
که از مردم توی خیابان
نسبت‌شان را بپرسد !!
اگر راه بیفتد
می‌تواند حتی مرا
تنها بازداشت کند
که شما ....
نسبت‌تان با خودتان چیست ؟

مهر نود
عکس Dennis Stock