۲۸.۸.۹۰گفتم که بر خیالت
راه نظر ببندم
گفتا
که شب‌رو است او
از راه دیگر آیدشعر حافظ
عکس Vivian Maier