۱۷.۸.۹۰

گاوخونی

خبر ببرید برای تالاب
که باکش نباشد
آب زنده‌رود
همین روزها
خواهد آمد
و اخبار این روزها
همه دروغ است

این رودخانه
اگر قرار بود بمیرد
نامش "زنده رود" نبود

١٧ آبان نود

+