۲۳.۸.۹۰

مقیاس

پا همین است
استخوان است
می‌شکند
گچ می‌گیرند
جوش می‌خورد

شکستن دل اما
بد کوفتی‌ست
به زور هیچ گچی
با طی هیچ نقاهتی
بند نمی‌خورد

مرداد نود