۱۰.۱۰.۹۰

کشف

کلمه‌ترکیب‌های گنگ
راه فرار مردمان ترسویند
از میانه‌ی میدان
به گوشه‌ی نمور ماجرا

دی نود