۱۹.۱۰.۹۰

نامه‌ای به آب‌سرد‌کنی که روزگاری آب‌گرم‌کن بود

از تو دیگر
برای ما
آبی
گرم نمی‌شود