۱۴.۹.۹۰

پیدا کردن مقصر

این‌قدری كه مردا از زیر سوال رفتن مردونگی‌شون دلخور می‌شن، زنا هم از زیر سوال رفتن زنونگی‌شون ناراحت می‌شن ؟!؟!؟نقاشی Andrew Atroshenko