۳.۲.۹۱

گر دلی داری به دل‌داری سپار
ضایع آن کشور که سلطانیش نیستشعر سعدی
عکس : دیوار باغ ارم، شیراز