۲۳.۲.۹۱

شماره ٧٤٨

همین اتاق کار لعنتی که خیلی وختا بهش فحش می‌دم، بعضی وختا هس که تنها پناه‌گاهم می‌شه.