۲۳.۲.۹۱

سحر با باد می‌گفتم
حدیث آرزومندی
خطاب آمد که ...
خفه شو