۲۳.۲.۹۱

تفسیر به رای

امسال
برای اولین سال
بعد از سال‌ها
نمایشگاه کتاب نرفتم
تحریم ؟
ها‌ها .... نه بابا
من و چه به این کارهای بزرگ
مسافرت بودم
نرسیدم