۳۱.۲.۹۱

ریپیت اگین

هرکس که باشی
یک حرفی را
هر چه هم که درست باشد
بار اول که بزنی
شنیده می‌شود
بار دوم
تکراری می‌شود
بار سوم
مسخره می‌شود
بار چهارم
فحش می‌خورد