۸.۳.۹۱

گفتین برگشتن ؟!!

برگرد
انگار که هیچ پلی را
هیچ‌وقت
خراب نکرده‌ای
برگرد
به شهر خودمان برگرد
به آن پنج‏‌شنبه‌های ذوق‌زدگی
به هیچ‏‌های تناولی
به شهرام‌ناظری اتوبان مدرس
ناگهان برگرد

جوری برگرد
انگار که اصلن
اتفاقی نیفتاده است

انگار که هیچ پلی را
خراب نکرده‌ای
نگران نباش
من تو را
از تمام رودخانه‏‌ها
عبور خواهم داد

عکس Andre de Dienes ، روزگاری مرلین مونرو