۱۴.۳.۹۱

واقع‌یت

من فقط تو این دنیا
یک کار بلدم
ینی فقط یه کار ازم برمیاد
اونم این که شعر بخونم
فقط همین یه پیشه رو بلدم