۱۲.۳.۹۱

تناقضات شخصی نویسنده

اگر
همین انتظار نا‌امید رسیدن نامه‌ای نبود از تو
این ایمیل لعنتی را
سال به سال هم
چک نمی‌کردم