۲.۵.۹۱

مخاطب خاص

عکس‌هایی هستند
خیلی‌ها دادشان در‌می‌آید
که چه عکس گنگی
و تنها یک نفر
با دیدنش
لبخند می‌زند
و پرتاب می‌شود به خاطره‌ای دور
...
عکس‌هایی هستند
که تنها یک نفر
می‌فهمدشان
حتی اگر به تیراژ میلیون
منتشر شوند
تنها یک نفر
همه‌چیز عکس را می‌داند
اصلن گاهی عکس
برای همان یک نفر برداشته شده است
...
و البته شعرهایی هستند
و قصه‌هایی هستند
و فیلم‌هایی
و چشمک‌هایی
و شکلک‌هایی
و حتی
...
مرگ‌هایی
که تنها یک نفر
در مراسم ترحیم
همه‌چیز را
درباره آن مرگ می‌داند

تیر ٩١
دماوند