۲۷.۴.۹۱

آی خانوم کجا کجا

راس می‌گی
آدما دو جورن
وقتی بهشون می‌گی "بریم ؟"
یه دسته می‌گن : "بریم"
یه دسته دیگه می‌گن "کجا ؟"


خوب دسته اول باحال‌ترن
قبول دارم اینو
اما
معمولن کسایی که میون راه
کم می‌آرن
جا می‌زنن
در می‌رن
از همون دسته اولن
که اولش نپرسیدن "کجا ؟"
حالا وسطش فمیدن که باهاس می‌پرسیدن

نقاشی Claude Monet