۲۱.۴.۹۱

کسی ما را می‌پاید
پشت این نقاب‌های شیشه‌ای
کسی‌ست پنهان که
حواسش به همه ما هست
این همه احتیاط
ما را خفه کرده است
اعتبار این دنیای مجازی
فقط به حضور توست