۲۰.۴.۹۱

١٧٣

دوست دارم با تو
راز داشته باشم
رازهای بزرگ
که هر بار هم را می‌بینیم
چشمکی بزنیم
و راز شماره‌ی
مثلن ١٧٣ را
بی هیچ کلامی
به هم یادآوری کنیم

تیر ٩١