۲۰.۴.۹۱

تقصیر کیه

این‌قدی كه مردا از زیر سوال رفتن مردونگی‌شون دل‌خور می‌شن، زنا هم از ز‌یر سوال رفتن زنونگی‌شون ناراحت می‌شن ؟!؟!؟