۲۰.۴.۹۱

اولاد

فک کن ؟
بیل گیتس باشی و پسرت
بره مک‌بوک‌ایر بخره و
جلو چشم تو با رفیقاش فیس‌تایم کنه
......